Nordlandssykehuset | Nordlánda Skippijviesso

Nordlandssykehuset somatikk i Bodø ble ferdigstilt i 2020 etter 18 år med rehabilitering og nybygg, og med mange programendringer underveis, er de grunnleggende prinsippene fortsatt gjeldende. Helt fra sykehuset flyttet inn til bysentrum i 1833, har lokalisering vært et viktig bidrag til en bærekraftig byutvikling. Byggeprosessen har også sikret økonomisk og miljømessig bærekraft ved gjenbruk av den historiske bygningsmassen. Gjennomgående i hele prosessen har brukeren stått sentralt. Dette er en grunnholdning som RATIO arkitekter har i alle sine prosjekter.

Oppdragsgiver

Nordlandssykehuset HF

Sted

Bodø

Status

Ferdigstilt

Periode

2002 – 2020

Areal

72 000 m² BTA

Funksjon

Sykehus

Fagområde

Prosjekteringsgruppeleder (PGL), arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig SØK

Nye Nordlandssykehuset - en bærekraftig forvandling

Da RATIO arkitekter fikk oppdraget for prosjektet i 2002, var sykehuset tungdrevet og umoderne. Behandlingstilbud og sengeposter var spredt uten en klar struktur, og det var vanskelig for pasienter, pårørende og ansatte å orientere seg i sykehusanlegget. Videre var logistikken tungvint, og det var ingen klar trafikksegregering mellom senge- og varetransport. Et viktig hovedgrep for prosjektet var derfor å ta utgangspunkt i pasientenes og de ansattes behov i organiseringen av sykehuset, med en ny og klarere bygningsstruktur.

Samlet omfatter Nordlandssykehuset ombyggings- og nybyggsarealer på ca. 75 000 m², med en kapasitet på 300 senger. Åpenhet, god kontakt mot omgivelsene og enkel geometri var hovedfokus for disposisjonen av det nye sykehuset - som består av nytt laboratoriebygg og behandlingsbygg, samt utvidelse og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. En overordnet målsetting for prosjektet var å etablere en lett forståelig logistikk, både eksternt og internt, med gode orienteringsmuligheter for pasienter, besøkende og ansatte. Samtidig skulle sykehusets eksisterende bygningsmasse gjenbrukes og transformeres med sykehuset i drift under hele byggeperioden. Rive- og byggearbeidene har derfor vært ekstra utfordrende og lagt føringer for gjennomføringstiden.

Gjennom å plassere et nybygg i «hjertet» av sykehuset, mellom den eldste fløyen i sør og høyblokka i nord, ble det mulig å etablere en oversiktlig nord-syd gående adkomstakse. En glassgate i øst-vestlig retning plassert på tvers av adkomstaksen binder de eksisterende byggene og nybyggene sammen. Den eldste bebyggelsens vakkert dimensjonerte natursteinsfasade er integrert i glassgaten og tydeliggjør en orientering i øst-vestlig retning. Der de to aksene møtes, dannes et innvendig torg, åpent i fire etasjer, med informasjonsskranke, kafé, salgsareal og apotek. Inn mot de to trafikk-aksene er det etablert grøntarealer, en sydvendt park øst for hovedinngangen og en sykehushage, med mulighet for uteservering nordvest for adkomsttorget. Alle pasientrelaterte funksjoner er lagt inn mot de to hovedaksene, med torgene og glassgaten som unike og orienterende rom. Her finner pasienter og besøkende ekspedisjoner og venteareal til poliklinikker og dagbehandling. Tilhørende sengeområder er plassert på tilsvarende etasje i høyblokka. Dette gir korte avstander, god tilrettelegging for universell utforming, utsyn og bedre kontakt mellom personalet.

Videreføring av materialbruk med fasader i granittstein, som trekker linjer tilbake til sykehusets opprinnelse og bevisst farge- og materialbruk i ekspedisjoner og venteområder, gir identitet og binder bygget sammen til en estetisk helhet. En viktig del av denne helheten er også sykehusets naturlige henvendelse mot omgivelsene, ved hovedinngangen, forplassen og de to parkene. Dette er ytterligere styrket gjennom kunstprosjektet, med tittelen «Forvandlingens kunst», inspirert av sykehusanleggets fysiske forvandling fra mange delelementer til et nytt helhetlig anlegg, og til den forvandling pasienten erfarer gjennom behandlingen. Kunstobjektenes farger, lys og dimensjoner skaper glede og identifikasjon for alle på det nye sykehuset.

Byggetrinn 1
Utført 2006: ca. 8.000 m2 nybygg og 2000m2 ombygging

Byggetrinn 2
Fase 1 utført 2012: 1500m2 nybygg og 1500m2 ombygging
Fase 2 utført 2016: ca 24.000 m2 nybygg/ ca 9.000 m2 rehabilitering
Fase 3 utført 2020: ca 4.000 m2 nybygg/ ca 22.000m2 rehabilitering
Totalt 72.000m2 BTA


Kontaktperson

Andreas Gehe

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 41 32 77 61

andreas.gehe@ratioark.no

Faser

Alle faser

T Lauluten T5 B8761 PRINT 300dpi
1/4
T Lauluten DSF5253 PRINT 300dpi
2/4
T Lauluten T5 B8736 PRINT 300dpi
3/4
T Lauluten T5 B8771 PRINT 300dpi
4/4
T Lauluten T5 B8751 PRINT 300dpi
T Lauluten DSF4984 PRINT 300dpi
T Lauluten T5 B8756 PRINT 300dpi
T Lauluten DSF5184 PRINT 300dpi