Nytt Sykehus i Drammen

Ratio arkitekter inngår i team med Link arkitektur og Bølgeblikk arkitekter for prosjektering av Nytt Sykehus i Drammen. Forprosjekt ble levert i 2018, og teamet er nå engasjert for detaljprosjektering og oppfølging.

Oppdragsgiver

Helse Sør-Øst RHF

Sted

Drammen

Status

Pågående

Areal

122 000 m2 BTA

Funksjon

Lokalsykehus

Det nye sykehuset i Drammen skal være lokalsykehus for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken.

Tomten på Brakerøya ligger nær Drammen sentrum, i et område som går over i nabokommunen Lier. Tomten skal konverteres fra industrivirksomhet til byutvikling. Brakerøya har en bynær plassering med kort avstand til togstasjonen på Brakerøya. Området vil få god veiforbindelse og nye traséer for syklende og gående og et godt kollektivtilbud.

Mot sør avgrenses tomten av Drammenselva og fjorden. Sykehuset er tilpasset tomtens karakter, med en urban side mot byen der tunge volumer og innganger dominerer. Mot parken og fjorden trappes volumene ned samtidig som de løses opp i formen. Utsikt og kontakt med både nære utearealer og landskapsdraget har påvirket plasseringen av de ulike funksjonene.

Sykehuset er organisert i ulike bygningsvolumer tilpasset funksjon, plassert på hver side av en gjennomgående sentral glassgate som strekker seg øst-vest på tomten.

Sykehuset er planlagt å stå ferdig i 2025.

Kontaktperson

Kari Anne Munthe-Kaas

Sivilarkitekt MNAL

+47 91 88 85 14

kari.anne.munthe-kaas@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Link Arkitektur AS

Bølgeblikk Arkitekter AS

NSD 06
1/6
NSD 03
2/6
LINK Drammen Hospital View 02 AS
3/6
NSD 07
4/6
NSD 10
5/6
NSD 02
6/6
NSD 05
NSD 01