OsloMet - storbyuniversitetet

Gjennom rammeavtale bistår Ratio arkitekter OsloMet som konsulenter innen strategisk campusutvikling. Herunder arbeider vi bl.a. med campusutviklingsplan, behov- og prosesskartlegging, utvikling av undervisningsbygg, brukerinvolvering, offentlige søknader samt større og mindre oppdrag innen arealeffektivisering, rehabilitering og oppgradering av eksisterende arealer.

Oppdragsgiver

OsloMet

Sted

Campus Pilestredet, Oslo

Status

Pågående

Periode

2022

Funksjon

Undervisnings- og forskningsbygg

Fagområde

Interiørarkitekt, arkitekt, ansvarlig søker

OsloMet leier ca. 180.000 m2 brutto fordelt på 20 bygninger og kontrakter. Tyngdepunktet ligger i Oslo sentrum langs Pilestredet der universitetet disponerer 150.000 m2. I forbindelse med nødvendig nedskalering av leie-arealer i tråd med myndighetskrav, skal Institutt for Estetiske fag (EST) flytte inn i OsloMet sine arealer i Pilestredet 52. I tillegg til å omprosjektere i P52 for EST, arbeider Ratio blant annet med rokaden tilknyttet denne operasjonen.

Under vises et utvalg av arealer der arealeffektivisering, rehabilitering, oppgradering og ombruk er gjennomført.

Alle foto: Tove Lauluten

Kontaktperson

Charlotte Skar

Interiørarkitekt MNIL

+47 92 24 94 73

charlotte.skar@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Norconsult (RIV, RIAku)

Safezone (RIBR)

Faser

Alle faser

T Lauluten R6 2639 HDR web 72dpi
1/3 OsloMet | Senter for profesjonsforskning (SPS) | fotograf: Tove Lauluten
T Lauluten R6 2725 web 72dpi
2/3 OsloMet | Sosialt område | fotograf: Tove Lauluten
T Lauluten R6 2794 web 72dpi
3/3 OsloMet | Fagsenter for seniorer | fotograf: Tove Lauluten

Fagsenter for seniorer

Fagsenter for seniorer er et tverrfaglig kontorfellesskap for faglig aktive pensjonister og emeriti. Senteret har høy faglig aktivitet med forskning, undervisning, sensur og veiledning. Kjernen i senteret og den faglige nerven, er den sosiale sonen. Her ivaretas den faglige, sosiale og tverrfaglige integrasjonen på senteret.

Ombygningen omfatter et areal på ca.400m2 (brutto) og består av en kombinasjon av drop-in plasser, fellesplasser og kontorer. For å tilby Fagsenteret en løsning med plass til 50 personer i den sosiale sonen er et mindre møterom revet og arealer åpnet opp for å slippe dagslys lenger inn i lokalene. Det ble forutsatt av byggherre at himlinger i det ombyggede arealet skulle beholdes i så stor grad som mulig med kun mindre, nødvendige justeringer. Gulvbelegget ble i hovedsak beholdt, og alle vegger/overflater ble malt etter et helhetlig fargekonsept utarbeidet av Ratio. Belysningsarmaturer er byttet til LED og tilpasset endringer, og strøm/IKT er tilpasset nye funksjoner.

I eksisterende kontorer er det hovedsakelig gjort akustiske tiltak og malt. Et dårlig lydbilde i de enkelte kontorer der vegger ikke var tilpasset dagens bruk av kontorer førte til at alle skillevegger ble oppgradert med et ekstra lag gips på én side. Det er også supplert med akustiske tiltak i himling for å bedre opplevelsen.

For å oppfylle forskriftskrav om et universelt utformet og lett tilgjengelig toalett i etasjen ble toalettkjernen bygget om.

Det ble planlagt ca.50% gjenbruk og/eller ombruk av møbler.

T Lauluten R6 2794 web 72dpi croppet 2
T Lauluten R6 2789 web 72dpi croppet
T Lauluten R6 2769 HDR web 72dpi croppet

Senter for profesjonsforskning (SPS)

SPS er et tverrfaglig forskningssenter ved OsloMet med forskning, undervisning og ph.d. veiledning. Senteret studerer profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, etikk og politikk knyttet til profesjoner som eksempelvis lærere, helsepersonell og politi. Senteret skal stimulere til forskning og kritisk refleksjon innen profesjonsstudier. SPS har et bredt sammensatt forskningsmiljø innen sosiologi, filosofi, utdanningsvitenskap, historie, statsvitenskap, samfunnsøkonomi og andre fagdisipliner.

Senteret består fysisk av kontorarbeidsplasser, fellesarealer og lunsj- og møtefasiliteter. Intern behovskartlegging viste et behov for å effektivisere og optimalisere fellesarealene og fasilitere for mer og annen type bruk, samt å forbedre arealer for møterom og kontorarbeidsplasser.

Ratio gjennomførte brukermøter med en gruppe representanter fra senteret for å avklare nødvendige behov. Det viste seg raskt at for å øke bruken av fellesarealene var det nødvendig med en oppgradering som inkluderte både bygningsmessige inngrep, AV-teknikk og belysning. Akustikk fikk også stor oppmerksomhet da dette til tross for at det er en «usynlig» egenskap har stor betydning for hvor vellykket et areal blir i bruk. Med mindre grep ble også logistikken i kjøkkenet endret for å gi bedre intern flyt i lokalet.

T Lauluten R6 2649 HDR web 72dpi
IMG 3939 kopi
Arealet før rehabilitering
T Lauluten R6 2663 HDR web 72dpi
Etter rehabilitering der arelet er åpnet opp og akustiske forbedringer er gjennomført
T Lauluten R6 2653 web 72dpi sammensatt

Pilestredet 35, plan 09: Sosialt område

Øverste etasje i Pilestredet 35 har tidligere fungert som lunsjarealer med storkjøkken-utstyr og plass til mange spisende. Siden funksjonen nå benyttes i mindre grad, ble det bestemt at arealene skulle rehabiliteres for å øke arealeffektiviteten og antall kontorarbeidsplasser.

Storkjøkken-utstyret ble demontert, fjernet og delvis solgt, og arealet ble delt inn i to store lokaler; ett for pause og ett for arbeid. Begge arealene er lyse og luftige med stor takhøyde, og har fantastisk utsikt over Oslo. Ved inndeling av lokalet ble det fokusert på å beholde det luftige uttrykket.

Pausearealet er innredet med tanke på at brukerne kommer fra forskjellige enheter og kan bruke arealet på forskjellige tidspunkter. Ved bruk av en karakteristisk tapet gis området en egen identitet som en del av OsloMets overordnede plan. Møblene er varierte og 100% ombruk fra andre lokaler hos OsloMet.

Kontorarbeidsområdet er fremdeles under arbeid.

T Lauluten R6 2725 web 72dpi
T Lauluten R6 2708 HDR web 72dpi
Fondvegg i det nye, rehabiliterte arealet
P35 plan 09
Det tidligere kjøkkenet i arealet før rehabilitering
T Lauluten R6 2711 HDR web 72dpi croppet
Alle foto: Tove Lauluten