Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget på Gaustad blir Norges største universitetsbygg og skal inneholde forsknings- og undervisningsarealer. Bygget skal koble universitetets naturvitenskapelige fagmiljø innen kjemi og farmasi med en betydelig satsing på livsvitenskap, hvor Klinikk for Laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo Universitetssykehus blir et sentralt element.

Oppdragsgiver

Statsbygg på vegne av Kunnskapsdepartementet

Sted

Oslo

Status

Pågående

Periode

2014 – 2026

Areal

97 000 m² BTA

Funksjon

Undervisnings- og forskningsbygg

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker, ansvar for klimagassregnskap

Miljøkrav

BREEAM-Excellent, reduksjon av klimagassutslipp med 50 % til materialer, energi og transport i forhold til et standardbygg i samme byggkategori

Bygningen består av en fire etasjers langstrakt bygning, underdelt vertikalt i en to etasjer høy bygningskropp «basen», hevet over et åpent dobbelhøyt rom «allmenningen» på bakkeplan, og to bygningsvolumer «tårn» på toppen av bygningen. Denne sammenstillingen av volumer refererer til Blindernplatåets modernistiske bygninger; disponering av arealer i tårnene muliggjør at mesteparten av bygningsmassen er kan holdes lav, og sikrer kontakt mellom Gaustad og fjorden, samtidig som det rammer inn utsikten i en luftig komposisjon.

Kontorer og laboratorier ligger i plan 3 og 4, samt i tårn, over en felles allmenning med inngang, læringssenter, kantine og kafe. Det er også etablert en intern allmenning i plan 3 og 4 som gir mulighet til uformelle treff og pauser på vei mellom laboratoriearbeidsplass og kontor.

Bygget er planlagt ut fra et konvergensprinsipp som skal bidra til samarbeid på tvers av fag og fremme utveksling av informasjon mellom ulike miljøer. Nybygget vil få en sentral og strategisk plassering i forhold til UiOs viktigste samarbeidspartnere, andre forskningsinstitusjoner og næringslivet, som første nybygg i Oslo Science City. For å tilrettelegge for samarbeid skal anlegget ha arealer for innovasjon og eksplorativ utvikling.

Bygget er planlagt for sertifisering til BREEAM Excellent. Det har vært stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp med bruk av lavkarbon betong, solcellepark på taket, naturlig fordrøyning av overflatevann. Overordnede mål for prosjektet er “nesten-null-energi” som er definert som 70% forbedring mot TEK10 - netto levert til bygget. Klimagass skal reduseres med min 50% ift referansebygg gjennom bruk av klima- og miljøvennlige byggematerialer. Ratio har stått for klimagassregnskap gjennom prosjekterings- og gjennomføringsfasen. Plassering av bygget er gjort på bakgrunn av analyser av lokale klimatiske forhold (lys, luft, støy, park / bekk, transport mm), samt hensyntatt overvannsproblematikk og byøkologiske forhold. Generalitet, fleksibilitet og elastisitet er optimalisert og sikrer framtidige arealbehov i et arealeffektivt bygg. Den effektive utformingen bidrar til å redusere energi-og materialforbruk.

Ratio har hatt rollene Oppdragsansvarlig, PGL, ARK, IARK, SØK og Klimagassansvarlig, siden vi sammen med Cubo arkitekter vant 1. premie i begrenset plan- og designkonkurranse i 2014. Vi har gjennomført skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering i samspill med Totalentreprenører med byggestart i 2019, frem til kontrahering av gjennomføring i totalentreprise i oktober 2022. Fra og med oktober 2022 har Ratio hatt rolle som Ansvarlig søker og Byggherrerådgiver.


Kontaktperson

Solveig Strand

Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder og partner

+47 97 51 68 90

solveig.strand@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Cubo Arkitekter (DK)

Kristine Jensens Tegnestue aps

Erichsen og Horgen AS

MOE AS

Malnes & Endresen AS

AsplanViak AS

Faser

1. premie i begrenset Plan- og designkonkurranse 2014

Skisseprosjekt

Forprosjekt

Detaljprosjekt (2018 - pågår)

Ratio Alt Livsvitenskapsbygget Aftensol Ved Elvebredden copyrights www mir no
1/10 Illustrasjon: MIR
2000 SITPLAN AKJT
2/10
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Soner Copyright by KVANT 1
3/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget WOW Dark Copyright by KVANT 1
4/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Eventyrlig Landskap II Stort Format
5/10
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Monumental Copyright by KVANT
6/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbyg Høyteknologisk Copyright by KVANT 1
7/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygg Grønn fremtid Copyright by KVANT 1
8/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Detaljer Copyright by KVANT 1
9/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Hel Ved Copyright by KVANT 1
10/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Lunsj Copyright by KVANT 1
Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget To Verdener Copyright by KVANT 1
Illustrasjon: KVANT-1