Livsvitenskapsbygget

Livsvitenskapsbygget på Gaustad blir Norges største universitetsbygg og skal inneholde forsknings- og undervisningsarealer. Bygget skal koble universitetets naturvitenskapelige fagmiljø innen kjemi og farmasi med en betydelig satsing på livsvitenskap, hvor Klinikk for Laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo Universitetssykehus blir et sentralt element.

Oppdragsgiver

Statsbygg på vegne av Kunnskapsdepartementet

Sted

Oslo

Status

Pågående

Areal

97000 m2 BTA

Funksjon

Undervisnings- og forskningsbygg

Fagområde

Prosjekteringsgruppeledelse, arkitekt, interiørarkitekt, ansvarlig søker

Miljøkrav

BREEAM-Excellent, reduksjon av klimagassutslipp med 50 % til materialer, energi og transport i forhold til et standardbygg i samme byggkategori


Bygningen består av en fire etasjers langstrakt bygning, underdelt vertikalt i en to etasjer høy bygningskropp hevet over bakken samt et åpent dobbelhøyt rom «allmenningen» på bakkeplan, og to bygningsvolumer «tårn» på toppen av bygningen. Denne sammenstillingen av volumer refererer til Blindernplatåets modernistiske bygninger; tårnene muliggjør at mesteparten av bygningsmassen er lav og sikrer kontakt mellom Gaustad og fjorden, samtidig som det rammer inn utsikten i en luftig komposisjon.

Kontorer og laboratorier ligger i plan 3 og 4, samt i tårn, over en felles allmenning med inngang, læringssenter, kantine og kafe. Det er også etablert en intern allmenning i plan 3 og 4 som gir mulighet til uformelle treff og pauser på vei mellom laboratoriearbeidsplass og kontor.

Bygget er planlagt ut fra et konvergensprinsipp som skal bidra til samarbeid på tvers av fag og fremme utveksling av informasjon mellom ulike miljøer. Nybygget vil få en sentral og strategisk plassering i forhold til UiOs viktigste samarbeidspartnere, andre forskningsinstitusjoner og næringslivet. For å tilrettelegge for samarbeid skal anlegget ha arealer for innovasjon og eksplorativ utvikling.

Bygget skal sertifiseres til BREEAM Excellent. Det er stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp med bruk av lavkarbon betong, solcellepark på taket, naturlig fordrøyning av overflatevann. Overordnede mål for prosjektet er “nesten-null-energi” som er definert som 70% forbedring mot TEK10 - netto levert til bygget. Klimagass skal reduseres med min 50% ift referansebygg gjennom bruk av klima- og miljøvennlige byggematerialer. Plassering av bygget er gjort på bakgrunn av analyser av lokale klimatiske forhold (lys, luft, støy, park / bekk, transport mm), samt hensyntatt overvannsproblematikk og byøkologiske forhold.

Generalitet, fleksibilitet og elastisitet er optimalisert og sikrer framtidige arealbehov i et arealeffektivt bygg. Den effektive utformingen bidrar til å redusere energi-og materialforbruk.


Kontaktperson

Solveig Strand

Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder og partner

+47 97 51 68 90

solveig.strand@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Cubo Arkitekter (DK)

Kristine Jensens Tegnestue aps

Erichsen og Horgen AS

MOE AS

Malnes & Endresen AS

AsplanViak AS

Faser

Skisseprosjekt (oppstart nov. 2014)

Forprosjekt (levert juni 2016)

Detaljprosjekt (2018 - pågår)

Ratio Alt Livsvitenskapsbygget Aftensol Ved Elvebredden copyrights www mir no
1/10 Illustrasjon: MIR
2000 SITPLAN AKJT
2/10
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Soner Copyright by KVANT 1
3/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget WOW Dark Copyright by KVANT 1
4/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Eventyrlig Landskap II Stort Format
5/10
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Monumental Copyright by KVANT
6/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbyg Høyteknologisk Copyright by KVANT 1
7/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygg Grønn fremtid Copyright by KVANT 1
8/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Detaljer Copyright by KVANT 1
9/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Hel Ved Copyright by KVANT 1
10/10 Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget Lunsj Copyright by KVANT 1
Illustrasjon: KVANT-1
Ratio Arkitekter Livsvitenskapsbygget To Verdener Copyright by KVANT 1
Illustrasjon: KVANT-1