St. Olavs Hospital, Kvinne-barn-senteret

Kvinne-barn-senteret inngår i første byggetrinn av nye St.Olavs Hospital i Trondheim, som del av hospitalets bymessige kvartalsstruktur. Senteret inneholder kliniske funksjoner innen gynekologi, føde og barsel, pediatri, barnekirurgi og et poliklinisk tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri. Her mottas alle barn til og med 15 år. Senteret har landsfunksjoner for fostermedisin og neonatalogi og en enhet for utredning og behandling av barnløshet. I tillegg er det medisinske servicefunksjoner som røntgen, operasjon, prøvetaking, anestesi, intensiv, akuttmottak, fysioterapi og ergoterapi. Generelle servicefunksjoner, skole for barn med langtidsopphold og forsknings- og undervisningsfunksjoner for NTNU kommer i tillegg.

Oppdragsgiver

Helsebygg Midt-Norge

Sted

Trondheim

Status

Ferdigstilt

Periode

1999 – 2005

Areal

31 000m² BTA

Funksjon

Universitetssykehus

Fagområde

Faglig prosjekteringsledelse, arkitekt, interiørarkitekt

Kvinne-barn-senteret er lokalisert på østsiden av plassen langs Olav Kyrres gate, som danner hovedaksen og det sentrale torget på sykehusområdet. Senteret har broforbindelse med Nevrosenteret i nord, Laboratoriesenteret i syd og med Bevegelsessenteret i vest.

Bruk av tegl i kvartalets utvendige fasader knytter senteret til sykehusområdet, der de enkelte kvartalene inngår i et helhetlig anlegg. Gjennom volumoppbygging og dimensjonering uttrykkes senterets egenart, og er med på å gi den nye bydelen variasjon og mangfold.

Med store kvadratiske åpninger i de øvre etasjene er teglfasadene gitt et lett og åpent uttrykk, som skal virke inviterende på både barn og voksne. Glasset er trukket langt ut i fasadelivet for å understreke det lette ytterligere. Fasadene mot det indre gårdsrommet består av stål og glass som gir flater som reflekterer lyset ned i gårdsrommet, og treverk som gir varme til miljøet. Gårdsrommet fungerer som et attraktivt rekreasjonsområde for pasienter og ansatte, og er en del av senterets terapeutiske tilbud. På plan 1 ligger byggets trafikkarealer åpent mot det indre gårdsrommet, tilsvarende gjelder for skolens arealer. Det har vært en viktig retningslinje for prosjektet at bygget på overordnet plan skal ha en ro og verdighet som er tilpasset de voksne pasientenes situasjon, samtidig som miljøet skal inneholde dynamikk og farger tilpasset barnas behov for opplevelse og korte samband.

I pasientrom og områder der det hovedsakelig foregår pleie og omsorg, er sykehusets tekniske preg redusert til et minimum ved hjelp av integrerte innredningsløsninger. Hvert sengetun er utført innenfor en lett gjenkjennelig fargeskala, og korridorforløp er utformet med variasjon i bredde, rytme, fargebruk og lyssetting. Spesifikke vegger er holdt fri for tekniske installasjoner for å gi rom for kunstnerisk utsmykking også innenfor pasientområdene. Det er lagt vekt på generøse lysinnslipp i korridorer og fellesarealer som kan benyttes som oppholdssoner. Dette har gitt god arealutnyttelse, samtidig som økt følelse av romslighet og åpenhet letter orienteringen i bygget.

Kontaktperson

Solveig Strand

Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder og partner

+47 97 51 68 90

solveig.strand@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Madsø Sveen Arkitekter as

Faser

Alle faser

Øystein 01
Foto: Øystein
Øystein 03
Foto: Øystein
Jiri Havran St Olavs Hospital 34 redusert
Foto: Jiri Havran
Øystein 06
Foto: Øystein
Reseps
Foto: Øystein