Nye Aker Sykehus

Etablering av et nytt stort lokalsykehus på Aker er en sentral del av målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF. Nye Aker vil være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innen somatikk, og vil inneholde psykisk helsevern for voksne og barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele befolkningen i Oslo.

Oppdragsgiver

Helse Sør-øst RHF

Sted

Oslo

Status

Pågående

Periode

2020 – 2031

Areal

169.000 m² BTA, ombygg: 22.000m2 BTA

Funksjon

Universitetssykehus, lokalsykehus

Fagområde

Prosjekteringsgruppeleder(PGL), arkitekt, interiørarkitekt

Rammebetingelser

Nye Aker er planlagt utbygd i to etapper, hvor størstedelen av utbyggingen er planlagt i første etappe. Etter utbygging av etappe 2 vil Nye Aker bli Norges største lokalsykehus med et samlet areal, inklusive ombygginger, på 206 800 m2.

Hele tomten for det nye sykehuset er 186 mål og ligger på en høyde over byen med utsikt til omgivelsene i flere retninger. Det nye sykehusets bygninger vil sammen med de eksisterende byggene legge til rette for fremtidens pasientbehandling. Sammen vil de berike hverandre og danne et meningsfylt fysisk uttrykk for utviklingen innen medisin og helse. Det er derfor lagt vekt på en god integrasjon av gammelt og nytt, bygninger og grøntområder, og logistikk og trafikk, for å gi merverdi til pasientbehandlingen, byen, landskapet og menneskene.

Situasjonsplanen bygger på analysen gjort i skisseprosjektet fra 2019 (utarbeidet av Nordic Office of Architecture, AART, Cowi m.fl.), der en mengde alternative strukturforslag ble valgt ned til et konsept kalt «Utsikt».

Arkitektur

Situasjonsplanen består av to byrom, Sinsenaksen og Akerløperen, i rett vinkel på hverandre med et adkomsttorg i krysningspunktet. Byrommene utformes som rette gaterom med åpenhet mot omgivelsene i alle himmelretninger

Byrommene organiserer området arkitektonisk, funksjonelt, trafikalt og visuelt, og gir anledning til bruk av områdets kvaliteter for alle i området, også for dem uten tilknytning til pasientbehandling og annen sykehusorientert virksomhet.

Byplangrepet, som skiller bygg for somatikk, psykisk helsevern og teknikk/forsyning fra hverandre, innebærer at området oppleves oversiktlig, tilgjengelig og vennlig.

Fasadene er tre til fire etasjer høye mot byrommene siden høyhusene er trukket tilbake. I tillegg er gesimsen brutt og trukket tilbake der det er mulig, for å variere uttrykket.

I ytterkanten av tomten løses bygningsmassen opp i mindre bygninger plassert i park. Disse blir en kombinasjon av nybygg for Psykisk helse og Avhengighet (PHA) og oppgradering av eksisterende bygg.

Eksteriørkonseptet bygger videre på de arkitektoniske hovedgrepene. Målet er å gi hver bygning et eget preg, samtidig som det understøtter et helhetlig grep, og at sykehuset oppfattes som et sted med en egen identitet, uten å bli monotont.

Fasadene som ligger nær byrommene skal detaljeres slik at de oppleves rike og interessante på nært hold, samtidig som de skal være generelle og fleksible med hensyn til skifte av funksjoner over tid. Det legges vekt på robuste og taktile kvaliteter, samt at fasadene åpnes der de kan slik at det blir kontakt mellom inne og ute.

De eksisterende vernede byggene bidrar til variert bygningsmiljø og menneskelig skala, og er premissgivende for valg av fasadematerialer for store deler av nybyggene.


Funksjon

Somatikkbygget ligger sentralt i området, og bygningsmassen er orientert langs Akerløperen mot øst og Sinsenaksen mot sør. Bygget består av en base og et høyhus. Basen rommer funksjoner som operasjon, intensiv, bildediagnostikk, laboratoriemedisin, sterilsentral, apotekproduksjon, poliklinikk og dagbehandling, høysikkerhetsisolater og akuttmottak.

Nye Aker blir et universitetssykehus, og undervisningsarealer med seminarrom og auditorier med høy kvalitet og forskjellig størrelse og funksjon blir integrert i basen. I høyhuset ligger funksjoner som døgnområder og kontorer.

Den nye bebyggelsen for PHA (Psykisk helsevern og avhengighet) sør for hovedbygget avgrenses av Sinsenaksen og Adkomsttorget i nord, Akerløperen i øst og Trondheimsveien i vest.

Mellom PHA nord og PHA sør ligger Sinsenveien 76, som er et eksisterende bygningsanlegg fra 1941. Anlegget suppleres med to nye bygninger som knyttes sammen med de eksisterende.

Anlegget består av vare- og distribusjonssentral (VDS) og teknisk sentral (TS) samt varegård på to nivåer.

Deler av programarealet for Nye Aker plasseres i eksisterende bygninger som skal rehabiliteres og ombygges. I alt inngår ni eksisterende bygg i ombyggingsprosjektet, hvorav syv er vernet eller fredet.

De vernede og fredete bygg representerer viktig sykehushistorie på Aker. De bidrar til variert bygningsmiljø og mindre skala på det nye sykehusområdet, og byggenes historiske kvaliteter er førende for nybygg og vil være levende på Nye Aker.


Gjennomføring

Arkitektgruppen med rådgivere, «Team Nye Aker», ble kontrahert sommeren 2020. Til grunn for arbeidet lå en skisseprosjektrapport utarbeidet av Nordic Office of Architecture, AART Architects, Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter, COWI, Norconsult og Metier OEC. Skisseprosjektet ble levert til Helse Sør-Øst RHF (HSØ) november 2019 og godkjent våren 2020. Alt arbeidet i prosjekteringsgruppen er basert på skisseprosjektets arkitektoniske, tekniske og organisatoriske forutsetninger. Endringer er foreslått kun som en naturlig utvikling av prosjektet, søkt gjennomført innenfor rammene gitt i konseptfasen.

Ivaretakelse av virksomheter på og i nærheten av tomten, herunder sykehusdrift, er sentralt i byggeperioden

Det blir et stort anleggsområde, med mange aktører, mange grensesnitt og stor grad av samtidighet som skal ivaretas. Dette vil være premissgivende for anleggsgjennomføringen.

Sentrale temaer som vil måtte hensyntas og planlegges for er blant annet: Støy, støv og rystelser i og nær boligområdet, belastning for pasienter på legevakt og helsearenaen, adkomstforhold, trafikk på det lokale veinettet, midlertidig sperring av veier, konflikt med tungtrafikk og sikring av sikker varelevering til virksomhetene, vurdering av om fremtidige eller provisoriske løsninger påvirker adkomst til og fra byggegrop, plassering av riggområder og massehåndtering.

Helt sentralt vil det være å sikre god informasjon til alle aktører og berørte parter gjennom hele byggeprosjektet. All erfaring tilsier at dette må prioriteres.

Miljø

Miljømålene som foreslås i forprosjektet er en videreføring av miljømål satt i miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) definert i tidligere faser. Miljømålene skal samsvare med de føringer som er gitt gjennom Helse Sør-Øst RHF sine miljømål, som er forankret i «Grønt sykehus» Prosjektrapport II. «Grønt Sykehus» er en samarbeidsarena på miljø for de 4 helseforetakene. Dette danner konkret grunnlag for miljøoppfølgingsplanen i denne fasen.

Prosjekteier har lagt til grunn at Somatikkbygget, PHA Nord og Sør skal BREEAM sertifiseres og oppnå nivået Very Good. De øvrige byggene har kun egen MOP. Den delen av bygningsmassen som skal ombygges er i stor grad underlagt vern. For disse utarbeides det miljøoppfølgingsplan tilpasset vernekravene, men som tar utgangspunkt i "Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter" utarbeidet av Sykehusbygg HF og godkjent av Helse Sør-Øst RHF.

Utvikling av modeller i henhold til prinsipper om åpen BIM har stått sentralt gjennom hele forprosjektfasen. Prosjekteringsgruppen benytter BIM360 med Autodesk Revit 2022 som muliggjør datalagring på serverlokasjon i EU. Det er opprettet rutiner for tilgjengeliggjøring og oppdatering av innhentet og produsert grunnlag slik at alle fagdisipliner til enhver tid benytter kvalitetssikret oppdatert grunnlag i sine arbeidsmodeller. Visualisering av mottatt grunnlag har vært et fokus for innhold i tverrfaglig modell og bidratt til at fagdisiplinene har flere informasjonskilder når løsninger detaljeres.


Kontaktperson

Randi Mandt

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 97 79 14 03

randi.mandt@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Sweco

Arkitema

Multiconsult

Bygganalyse

Faser

Revidert skisseprosjekt

Forprosjekt

Bidrag til reguleringsarbeid

Detaljprosjekt til ferdig bygg

Nye Aker_01 03 Somatikkbygget Hovedinngang fra øst
1/2 Adkomsttorget og hovedinngang somatikkbygget
Nye Aker_00 02 Oversiktperspektiv fra sørøst mer avstand Karusell
2/2 Fugleperspektiv med Torshovdalen til venstre og Bjerkebanen til venstre
Nye Aker_00 01 Oversiktperspektiv fra sørvest Karusell
Adkomsttorg og hovedinngang somatikkbygget, sett fra sør
Nye Aker_01 08 Somatikkbygget vestibyle Akertorget
Akertorget, hovedinngang i somatikkbygget

Somatikkbygget

Somatikkbygget ligger sentralt i området, og bygningsmassen er orientert langs Akerløperen mot øst og Sinsenaksen i sør. Bygget består av en base og et høyhus.

Nye Aker_4 04 Lokaliseringsfigur Somatikk akso
Nye Aker_01 04 Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget fra nord
Akerløperen og Studenttorget
Nye Aker_01 06 Somatikkbygget fra vest i Sinsenaksen
Sinsenaksen mot øst, somatikkbygget og PHA sør
Nye Aker_01 07 Somatikkbygget inngang Sinsenaksen
Hovedinngang poliklinikk i Sinsenaksen

Basen

Basen rommer funksjoner som operasjon, intensiv bildediagnostikk, laboratoriemedisin, sterilsentral, apotekproduksjon, poliklinikk og dagbehandling, høysikkerhetsisolater og akuttmottak. Nye Aker blir et universitetssykehus og undervisningsarealer med seminarrom og auditorier med høy kvalitet og forskjellige størrelse og funksjon blir integrert i basen.

Nye Aker_01 11 Somatikkbygget Campustorget
Campustorget i somatikkbygget
Nye Aker_01 12 Somatikkbygget akuttmottak ambulanseinngang interiør
Ambulanseinngang med akuttekspedisjon
Nye Aker_01 15 Somatikkbygget akuttmottak pauserom
Pauserom for ansatte i akuttmottaket

Høyhuset

I høyhuset ligger funksjoner som døgnområder og kontorer

Nye Aker_01 03 Somatikkbygget Tårn
Nye Aker_01 02 Somatikkbygget Hovedinngang fra sørøst
Adkomsttorget og somatikkbygget
Nye Aker_01 10 Somatikkbygget Heisvestibyle i døgnområde
Heisvestibyle
Nye Aker_02 1 01 PHA sør hovedinngang fra nord
Hovedinngang, PHA sør

PHA

Bygg for psykiatrisk helsevern og avhengighet deles på tre tomter sør og øst for adkomsttorget; PHA sør, PHA midt og PHA nord. Den nye bebyggelsen for PHA sør avgrenses av Sinsenaksen og adkomsttorget i nord, Akerløperen i øst og Trondheimsveien i vest.

Mellom PHA sør og PHA nord ligger Sinsenveien 76, som er et eksisterende bygningsanlegg fra 1941. Anlegget suppleres med to nye bygninger som kobles til de eksisterende, og som samlet utgjør bebyggelsen kalt PHA midt.

Nye Aker_02 1 10 PHA sør interiør Torget
Nye Aker_5 2 00 Lokaliseringsfigur PHA
Nye Aker_02 2 07 PHA midt bygg B3 fra øst fra avstand
Nybygg, PHA midt
Nye Aker_02 1 05 PHA sør fasade sør og uteområde 01
Uteområde, PHA sør
Nye Aker_02 1 06 PHA sør takterrasse og utsikt mot sør
Takterrasse med utsikt over Oslo sentrum, PHA sør
Nye Aker_FASADER Sinsenaksen og Akerløperen 220914
Fasade Akerløperen mot vest
Nye Aker_02 1 09 PHA sør interiør trapp
Resepsjon og trappegang, PHA sør
Nye Aker_02 2 03 PHA midt fra sør
Inngang til fellesarealer, PHA midt
Nye Aker_02 2 05 PHA midt bygg B1 gymsal interiør
Gymsal i B1, PHA midt
Nye Aker_02 3 01 PHA nord fra sørvest og hovedinngang
Hovedinngang PHA nord

Ombygging

Deler av programarealet for Nye Aker plasseres i eksisterende bygninger som skal rehabiliteres og ombygges. I alt inngår ni eksisterende bygninger i ombyggingsprosjektet, hvorav syv er vernet eller fredet. Disse bygningene representerer viktig sykehushistorie på Aker. De bidrar til variert bygningsmiljø og differensiert skala på det nye sykehusområdet, og bygningenes historiske kvaliteter er førende for nybygg og vil være levende på Nye Aker.

Nye Aker_5 4 00 Lokaliseringsfigur ombygg akso
Nye Aker_04 11 Ombygg fellesrom bygg B2
Perspektiv oppholdsrom/fellesrom, bygg B2
Nye Aker_04 08 Ombygg lesesal bygg 8 og 9
Lesesal, bygg 9

PHA

Bygg for psykiatrisk helsevern og avhengighet deles på tre tomter sør og øst for adkomsttorget; PHA sør, PHA midt og PHA nord. Den nye bebyggelsen for PHA sør avgrenses av Sinsenaksen og adkomsttorget i nord, Akerløperen i øst og Trondheimsveien i vest.

Mellom PHA sør og PHA nord ligger Sinsenveien 76, som er et eksisterende bygningsanlegg fra 1941. Anlegget suppleres med to nye bygninger som kobles til de eksisterende, og som samlet utgjør bebyggelsen kalt PHA midt.

Nye Aker_02 1 10 PHA sør interiør Torget
Nye Aker_5 2 00 Lokaliseringsfigur PHA
Nye Aker_02 2 07 PHA midt bygg B3 fra øst fra avstand
Nybygg, PHA midt
Nye Aker_02 1 05 PHA sør fasade sør og uteområde 01
Uteområde, PHA sør
Nye Aker_02 1 06 PHA sør takterrasse og utsikt mot sør
Takterrasse med utsikt over Oslo sentrum, PHA sør
Nye Aker_FASADER Sinsenaksen og Akerløperen 220914
Fasade Akerløperen mot vest
Nye Aker_02 1 09 PHA sør interiør trapp
Resepsjon og trappegang, PHA sør
Nye Aker_02 2 03 PHA midt fra sør
Inngang til fellesarealer, PHA midt
Nye Aker_02 2 05 PHA midt bygg B1 gymsal interiør
Gymsal i B1, PHA midt
Nye Aker_02 3 01 PHA nord fra sørvest og hovedinngang
Hovedinngang PHA nord

Ombygging

Deler av programarealet for Nye Aker plasseres i eksisterende bygninger som skal rehabiliteres og ombygges. I alt inngår ni eksisterende bygninger i ombyggingsprosjektet, hvorav syv er vernet eller fredet. Disse bygningene representerer viktig sykehushistorie på Aker. De bidrar til variert bygningsmiljø og differensiert skala på det nye sykehusområdet, og bygningenes historiske kvaliteter er førende for nybygg og vil være levende på Nye Aker.