Nye Aker Sykehus

Ratio inngår i prosjekteringsgruppen Team Aker som fullførte forprosjektet for Nye Aker Sykehus, og leverte forprosjektrapport til Helse Sør-Øst HF 17. oktober 2022. Ratio og Arkitema tok i 2020 over den arkitektfaglige delen av prosjektet Nye Aker og utarbeidet revidert skisseprosjekt og videreført prosjektet inn i forprosjekt. Arkitema og Ratio fyller i dag rollene som funksjonsarkitekt, disiplinleder arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

Oppdragsgiver

Helse Sør-øst RHF

Sted

Oslo

Status

Pågående

Periode

2020

Areal

169.000m2, Ombygg: 22.000m2

Funksjon

Universitetssykehus, lokalsykehus

Lokalsykehuset på Aker ligger nær Oslo Storbylegevakt som pr. 2022 er under bygging, og skal dekke sykehusbehovet for en stor del av Oslos befolkning for de fleste tjenester, inkl. akuttvirksomhet. Nye Aker er et universitetssykehus og skal romme arealer for undervisning og forskning. Nesten all behandling tilknyttet psykisk helsevern og avhengighet i Oslo samles på Nye Aker.

Det nye sykehuset skal være et sykehus som tar utgangspunkt i pasientens perspektiv og som er lett tilgjengelig for brukerne der forskning, utdanning og innovasjon er tett integrert med klinisk virksomhet. Det er fokus på robuste og fleksible løsninger som kan møte endringer underveis i prosjektet og i fremtiden. Prosjektet inneholder både nybygg og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Det blir et bygningsanlegg som tilpasser seg stedets karakter med innslag av eksisterende bygg og uteområder med historisk verdi.

Kontaktperson

Randi Mandt

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 97 79 14 03

randi.mandt@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Sweco

Arkitema

Multiconsult

Bygganalyse

Faser

Revidert skisseprosjekt

Forprosjekt

Bidrag til reguleringsarbeid

Nye Aker_01 03 Somatikkbygget Hovedinngang fra øst
1/2 Adkomsttorget og hovedinngang somatikkbygget
Nye Aker_00 02 Oversiktperspektiv fra sørøst mer avstand Karusell
2/2 Fugleperspektiv med Torshovdalen til venstre og Bjerkebanen til venstre
Nye Aker_00 01 Oversiktperspektiv fra sørvest Karusell
Adkomsttorg og hovedinngang somatikkbygget, sett fra sør
Nye Aker_01 08 Somatikkbygget vestibyle Akertorget
Akertorget, hovedinngang i somatikkbygget

Somatikkbygget

Somatikkbygget ligger sentralt i området, og bygningsmassen er orientert langs Akerløperen mot øst og Sinsenaksen i sør. Bygget består av en base og et høyhus.

Nye Aker_4 04 Lokaliseringsfigur Somatikk akso
Nye Aker_01 04 Somatikkbygget Akerløperen og Studenttorget fra nord
Akerløperen og Studenttorget
Nye Aker_01 06 Somatikkbygget fra vest i Sinsenaksen
Sinsenaksen mot øst, somatikkbygget og PHA sør
Nye Aker_01 07 Somatikkbygget inngang Sinsenaksen
Hovedinngang poliklinikk i Sinsenaksen

Basen

Basen rommer funksjoner som operasjon, intensiv bildediagnostikk, laboratoriemedisin, sterilsentral, apotekproduksjon, poliklinikk og dagbehandling, høysikkerhetsisolater og akuttmottak. Nye Aker blir et universitetssykehus og undervisningsarealer med seminarrom og auditorier med høy kvalitet og forskjellige størrelse og funksjon blir integrert i basen.

Nye Aker_01 11 Somatikkbygget Campustorget
Campustorget i somatikkbygget
Nye Aker_01 12 Somatikkbygget akuttmottak ambulanseinngang interiør
Ambulanseinngang med akuttekspedisjon
Nye Aker_01 15 Somatikkbygget akuttmottak pauserom
Pauserom for ansatte i akuttmottaket

Høyhuset

I høyhuset ligger funksjoner som døgnområder og kontorer

Nye Aker_01 03 Somatikkbygget Tårn
Nye Aker_01 02 Somatikkbygget Hovedinngang fra sørøst
Adkomsttorget og somatikkbygget
Nye Aker_01 10 Somatikkbygget Heisvestibyle i døgnområde
Heisvestibyle
Nye Aker_02 1 01 PHA sør hovedinngang fra nord
Hovedinngang, PHA sør

PHA

Bygg for psykiatrisk helsevern og avhengighet deles på tre tomter sør og øst for adkomsttorget; PHA sør, PHA midt og PHA nord. Den nye bebyggelsen for PHA sør avgrenses av Sinsenaksen og adkomsttorget i nord, Akerløperen i øst og Trondheimsveien i vest.

Mellom PHA sør og PHA nord ligger Sinsenveien 76, som er et eksisterende bygningsanlegg fra 1941. Anlegget suppleres med to nye bygninger som kobles til de eksisterende, og som samlet utgjør bebyggelsen kalt PHA midt.

Nye Aker_02 1 10 PHA sør interiør Torget
Nye Aker_5 2 00 Lokaliseringsfigur PHA
Nye Aker_02 2 07 PHA midt bygg B3 fra øst fra avstand
Nybygg, PHA midt
Nye Aker_02 1 05 PHA sør fasade sør og uteområde 01
Uteområde, PHA sør
Nye Aker_02 1 06 PHA sør takterrasse og utsikt mot sør
Takterrasse med utsikt over Oslo sentrum, PHA sør
Nye Aker_FASADER Sinsenaksen og Akerløperen 220914
Fasade Akerløperen mot vest
Nye Aker_02 1 09 PHA sør interiør trapp
Resepsjon og trappegang, PHA sør
Nye Aker_02 2 03 PHA midt fra sør
Inngang til fellesarealer, PHA midt
Nye Aker_02 2 05 PHA midt bygg B1 gymsal interiør
Gymsal i B1, PHA midt
Nye Aker_02 3 01 PHA nord fra sørvest og hovedinngang
Hovedinngang PHA nord

Ombygging

Deler av programarealet for Nye Aker plasseres i eksisterende bygninger som skal rehabiliteres og ombygges. I alt inngår ni eksisterende bygninger i ombyggingsprosjektet, hvorav syv er vernet eller fredet. Disse bygningene representerer viktig sykehushistorie på Aker. De bidrar til variert bygningsmiljø og differensiert skala på det nye sykehusområdet, og bygningenes historiske kvaliteter er førende for nybygg og vil være levende på Nye Aker.

Nye Aker_5 4 00 Lokaliseringsfigur ombygg akso
Nye Aker_04 11 Ombygg fellesrom bygg B2
Perspektiv oppholdsrom/fellesrom, bygg B2
Nye Aker_04 08 Ombygg lesesal bygg 8 og 9
Lesesal, bygg 9