Milepæl for Nye Aker sykehus  

NYHET – 14.10.22

Nye Aker_00 01 Oversiktperspektiv fra sørvest Karusell

Nå er forprosjektrapporten for Nye Aker sykehus levert til prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst HF. Rapporten inngår i grunnlaget for den endelige beslutningen hos Helse Sør-Øst RHF om å starte byggingen av Nye Aker.

I forprosjektet har prosjektgruppen Team Aker bestående av Sweco, RATIO arkitekter, Arkitema , Multiconsult og Bygganalyse jobbet sammen med Helse Sør-Øst og medvirkningsgrupper i Oslo Universitetssykehus HF med å planlegge prosjektet. Til sammen har flere hundre personer vært involvert i forprosjektet. Leveringen av forprosjektrapporten markerer derfor en viktig milepæl som danner grunnlaget for den endelige avgjørelsen om å bygge Nye Aker.

– Vi er stolte av å ha levert forprosjektrapporten for det som kan bli et av landets største byggeprosjekter dette tiåret, sier Trond Øverland, oppdragsansvarlig i Team Nye Aker.

Nye Aker sykehus blir et stort akuttsykehus med universitetsfunksjoner. Nye Aker vil være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Tomten for det nye sykehuset er på 186 mål og ligger på en høyde over byen nord for Sinsen. Det nye sykehuset vil sammen med de eksisterende byggene legge til rette for en fremtidsrettet pasientbehandling. For å gi merverdi til pasientbehandlingen, byen og menneskene er det lagt vekt på en god integrasjon av gammelt og nytt, bygninger og grøntområder, og logistikk og trafikk. Det nye sykehuset innebærer nybygg på 170 000 kvadratmeter, i tillegg til at bygninger på totalt 22 000 kvadratmeter skal rehabiliteres.

Arbeidet med forprosjektet startet i 2020. I løpet av året skal styret i Helse Sør-Øst RHF behandle forprosjektet. Forutsatt godkjenning av forprosjektet er neste skritt å starte forberedelsene til byggestart. Etter planen skal Nye Aker kunne ta imot pasienter, ansatte og studenter fra 2031.

Se prosjektet her.

eller

les hele forprosjektrapporten hos Helse Sør-øst.