Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nasjonalt Folkehelseinstitutt er spredd på ulike steder i Oslo. I 2011 fikk Statsbygg i oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet å planlegge samlokalisering på Lindern - utvikling av campus for FHIs fasiliteter på Lovisenberg i Oslo. Prosjektet består av to større volum innpasset i eksisterende bystruktur og ombygging av de fredete bygningene er omfattet av nasjonal verneplan for helsebygg.

Oppdragsgiver

Statsbygg

Sted

Oslo

Status

Ferdigstilt

Periode

2011 – 2013

Areal

42 000 m² BTA nybygg, 7 000 m² BTA rehabilitering

Funksjon

Laboratorie- og kontorbygg

Fagområde

Prosjektleder, arkitekt, interiørarkitekt

Miljøkrav

Forbildeprosjekt for FutureBuilt

Området fremstår i dag som utilgjengelig og uoversiktlig og det er jobbet med en åpnere struktur i forhold til byen rundt. Det er etablert allmenning gjennom området og offentlige rom som vil være åpne for allmennheten. Spesielle utfordringer er bytilpasning/-utvikling med krav til høy tomteutnyttelse.

Prosjektet representerer ‘State of the art’ vedr miljømål og er et forbildeprosjekt for FutureBuilt.

En av forutsetningene for prosjektet er samtidighet i bygging og drift, noe som medfører prosjektering i byggetrinn. Deler av eksisterende laboratoriebygg i Lovisenberggata 6 fra 1996 skal også inn i prosjektet og det skal bygges forbindelse over og under bakken.

Prosjekteringsgruppen har arbeidet med ny reguleringsplan og hatt dialog med offentlige myndigheter og naboer, for å få til best mulig innpassing av de store volumene innenfor tålegrensen og økt tilgjengelighet i området.

Folkehelseinstituttet ønsker også å være mer synlige enn i dag. Ved fortsatt tilstedeværelse der de har holdt til siden 1929 vil den historiske identiteten styrkes. Samtidig ses det på som positiv byutvikling at store institusjoner forblir i sentrum med plassering ut fra tanken om at arbeidsplasser er der folk bor. Dette vil gi en betydelig miljø- og helsegevinst ved at det også legges til rette for mye sykkelparkering og mindre andel av bilparkering enn i dag. Det er beregnet en økning av ansatte til ca 1300 personer ved ferdigstillelse av prosjektet og Lindern har en veldig gunstig plassering med tanke på offentlig transport. Dette vil hjelpe på å nå de ambisiøse miljømålene som er satt i prosjektet.

Miljømålene setter også krav til innovativ tenkning. Det er fokus på energi; både å minimere energibehovet og å produsere energi lokalt. I tillegg er det et stort fokus på generelt miljøregnskap som blant annet omhandler materialer "fra vugge til vugge".

Folkehelseinstituttet inneholder mye energikrevende virksomhet og det er valgt å bygge et eget kontorbygg for å både få ned energibruken og materialbruken der dette er mulig. Kontorbygget trenger f.eks mindre takhøyde.

Prosjektet ble avsluttet etter levert forprosjekt i 2013 på grunn av politisk omprioritering.

Kontaktperson

Per Anders Borgen

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 92 07 07 82

per.anders.borgen@ratioark.no

Samarbeidspartnere

4B arkitekter as

Cowi as

Faser

Skisse - og forprosjekt

Ratio Folkhelseinstuttet Equalizer copyrights and credits by Mir cropped
1/2 Illustrasjon: Mir
Ratio Folkhelseinstuttet Street View copyrights and credits by Mir 10
2/2 Illustrasjon: Mir
11979 FHI Faserapport revidert forprosjekt modell
Modell - oversikt
11979 FHI Faserapport revidert forprosjekt modell 2
Modell - sett fra Lovisenberggata mot Kirkeveien
00000 000 A 200 40 B01 Lengdesnitt A A
Lengdesnitt
00000 05 A 200 20 B01 beskåret
Plan 5. etasje som viser sammenhenger mellom nybygg og eksisterende, vernet bebyggelse.
Fasadeprinsipp
Fasadeprinsipp tett - åpent
Forprosjekt nærvirkning fra gårdsrom
Perspektiv fra gårdsrom. Illustrasjon: Ratio
Planforslag Hovedalternativ nærvirkning fra Kirkeveien
Nærvirkning fra Kirkeveien. Illustrasjon: Ratio
Ratio Folkhelseinstuttet Equalizer copyrights and credits by Mir
Illustrasjon: Mir