Universitetet i Tromsø, Campus Narvik

Norges arktiske universitet UiT Narvik har et bruttoareal på 26 640 m², hvor deler av arealet skal bygges om og rehabiliteres. Målet for prosjektet er økt arealuttnyttelse og tilrettelegge for innovative, fremtidsrettede undervisningsformer med flere varierte romstørrelser innenfor eksisterende bygningskropp. I tillegg ble deler av klimaskall oppgradert til passivhusstandard.

Oppdragsgiver

Statsbygg

Sted

Narvik

Status

Ferdigstilt

Areal

7 000 m² rehabilitering

Funksjon

Universitet

Fagområde

Prosjektgruppeleder, arkitekt, interiørarkitekt

Hovedtyngden av arbeidene foregår i det eldste byggetrinnet fra 1969 hvor ytterfasade og tak rehabiliteres, samt innvendig ombygging som hovedsaklig skjer i Teorifløyen. Deler av det nyeste byggetrinnet fra 1997 blir også berørt. Rehabiliteringen utgjør ca 7250 m2 av det eksisterende anlegget på ca 26 600 m2 og er fordelt på ni uavhengige tiltak.

Formålet har vært å skape et moderne undervisningsbygg tilpasset fremtidige og innovative undervisningsformer, og et attraktivt studie- og arbeidsted for fremtiden.

Campus skal også være et attraktivt sted for studentene utenom ordinær undervisningstid. Sosiale soner og kantina er viktige fokusområder, i tillegg til fleksible romløsninger som kan benyttes til digital eksamen, undervisning, forskning og veiledning.

I prosjektet er det lagt vekt på å skape synergieffekter knyttet til arealbruk, tverrfaglighet og felleskap. Dette har gitt arealeffektive løsninger. I oppgaven inngår dyp involvering i brukerprosesser, programutvikling og funksjonsplanlegging.

Prosjektet var begrenset av budsjett og det er derfor valgt å fordele arbeidet på ni forskjellige tiltak som kunne gjennomføres uavhengig av hverandre.

For et universitet som har som ambisjon å være ledende internasjonalt på kunnskapsområder som energi og klima, var det viktig å gå foran også internt ved å bygge om og oppgradere bygningsmassen på en bærekraftig måte. Ferdig prosjekt skal redusere klimagassutslippene til campus med 25%, og legge passivhusstandard til grunn for delene av fasaden og taket som skal bygges om.

Kontaktperson

Marit Utheim

Sivilarkitekt MNAL

+47 91 12 06 29

marit.utheim@ratioark.no

Samarbeidspartnere

Kristin Bauck as

Erichsen & Horgen as

Ing Per Rasmussen as

WSP as

Faser

Skisse- og forprosjekt

Ui T Campus Narvik kveld
Eldre bilder samlet
Teorifløyen fra 1969
Perspektiv forprosjekt
Illustrasjon: Ratio
Glassgård
Illustrasjon av glassgata og oppriss av pausearealet
10026 000 A 200 40 L01 SNITT TEORIFLØY AKSE 25 26 FØRINGSVEIER
Snitt gjennom teorifløy og glassgate
Plan 1.etg


Plan 1.etg.

Glassgata åpnes opp

Tidligere lå alle undervisningsrommene adskilt fra glassgata med en egen pararell korridor. Den nye løsningen tar i bruk og åpner opp glassgata i 1.etasje med undervisningsrom og pauseareal som aktiviserer det store åpne rommet.

U ROM 01 DAG
Illustrasjon av nytt og utvidet undervisningsrom
Glassgate 2 bilder