Rådgiverteam videreutvikler Sykehuset Innlandet

NYHET – 03.03.22

Flyfoto 03

Rådgiverteamet bestående av Ratio arkitekter, Arkitema, COWI og Asplan Viak har vunnet oppdraget for konseptfasen for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF.

Oppdragsgiver er Helse Sør-Øst RHF, med Sykehusbygg HF som byggherre. Konseptfasen skal inneholde utarbeidelse av hovedprogram og konseptuelle løsninger for ny sykehusstruktur. Løsningsalternativene «Nytt Mjøssykehus» og «Null pluss» skal utredes likeverdig og muligheter for etappevis utvikling skal belyses.

Basert på behandlingen i styret i Helse Sør-Øst RHF i august, skal det utarbeides et skisseprosjekt med tilhørende utredninger og kalkyler for valgt løsningsalternativ og tomt. Oppdraget har en stram fremdrift og konseptfasen skal ferdigstilles ved utgangen av 2022. Oppdraget omfatter også opsjon for forberedelse til forprosjekt.

– Vi er stolte og glade for å ha fått dette oppdraget, og takker Helse Sør-Øst og Sykehusbygg for tilliten. Det er satt klare ambisjoner for design, nytenkning og innovasjon for prosjektet. Dette ser vi på som et unikt utgangspunkt for å kunne skape verdier, entusiasme og eierskap til videreutviklingen av Sykehuset Innlandet, sier Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio arkitekter.

Brukeren i sentrum

Den nye sykehusstrukturen for Sykehuset Innlandet skal fungere optimalt, både på nettverksnivå og bygningsnivå. En godt gjennomført medvirkningsprosess og forankrede løsningsforslag vil fungere samlende for virksomheten.

– Ved å avdekke ulike behov og ønsker, økes potensialet for utvidet samarbeid mellom faggrupper og funksjoner i helseforetaket. Med utgangspunkt i vår brede sykehuserfaring vil vi kunne bidra til å tilrettelegge for videre brukerprosesser med riktig innhold og nivå tilpasset prosjektets modenhet, sier Wilhelm Berner-Nilsen, Market Director og partner i Arkitema.

– Det er viktig å skape en arbeidsform for medvirkningsprosessen som helseforetakets ansatte kan kjenne seg komfortabel med. Rådgiverteamet vil bistå med å etablere en god samarbeidskultur i medvirkningsprosessen, med vekt på formidling av metode og funn og bruk av BIM-modell og visualiseringer, fortsetter han.

Fokus på lokal kompetanse

Innlandet har en rik bygningstradisjon tuftet på stedstilpasning og bruk av lokale råvarer og ressurser. Dette vil tas i bruk i prosjektet.

– Rådgivningsteamet har som ambisjon å ta med disse tradisjonene i den videre planleggingen av sykehuset, og har også spilt inn muligheten for å etablere en tenketank, representert med regional kompetanse fra sykehuset, universitets- og høgskolesektoren og industrien, sier Solveig Dahl Grue.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om rådgivergruppen

Det tverrfaglige teamet består av rådgivere fra Ratio arkitekter, Arkitema, COWI og Asplan Viak. Ratio arkitekter og Arkitema ivaretar arkitekturprosjekteringsfaget, herunder brukerprosess, funksjonsplanlegging og konseptutvikling. Asplan Viak stiller med landskapsarkitekt, i tillegg til øvrige utomhusfag. COWI stiller med de tekniske ingeniørfagene, samt miljø og bærekraft. Rådgivningsteamet har også tilknyttet seg Bygganalyse som underleverandør på kalkyler. Samlet besitter disse firmaene omfattende erfaring innenfor tidligfaseutvikling og prosjektering av store sykehusanlegg.