Nye Aker Sykehus

Ratio og Arkitema tok i 2020 over den arkitektfaglige delen av prosjektet Nye Aker og utarbeidet revidert skisseprosjekt og viderefører prosjektet inn i forprosjekt. Arkitema og Ratio fyller i dag rollene som funksjonsarkitekt, disiplinleder arkitekt, interiørarkitekt og landskapsarkitekt.

Oppdragsgiver

Helse Sør-Øst RHF v/Sykehusbygg HF

Sted

Oslo

Status

Pågående

Areal

172.000 m2 nybygg og ombygging av 19.000 m2

Funksjon

Lokalsykehus, akuttsykehus

Lokalsykehuset på Aker ligger nær Oslo Storbylegevakt som pr. 2021 er under bygging, og skal dekke sykehusbehovet for en stor del av Oslos befolkning for de fleste tjenester, inkl. akuttvirksomhet. Nye Aker er også et universitetssykehus og skal romme arealer for undervisning og forskning. All behandling tilknyttet psykisk helsevern og avhengighet i Oslo samles på Nye Aker også somatikk og psykiatri. Prosjektet er delt opp i nybygg og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse.

Det nye sykehuset skal være et sykehus som tar utgangspunkt i pasientens perspektiv og som er lett tilgjengelig for brukerne der forskning, utdanning og innovasjon er tett integrert med klinisk virksomhet. Det er fokus på robuste og fleksible løsninger som kan møte endringer underveis i prosjektet og i fremtiden. Et bygningsanlegg som tilpasser seg stedets karakter med innslag av eksisterende bygg og uteområder med historisk verdi.

Kontaktperson

Randi Mandt

Sivilarkitekt MNAL, Partner

+47 97 79 14 03

randi.mandt@ratioark.no

Eksterne bidragsytere

Arkitema

COWI AS

Bygganalyse

Faser

Revidert skisseprosjekt

Forprosjekt

Bidrag til reguleringsarbeid

Aker Skitstefase Lavet af Nordic 2
Illustrasjon: Nordic (fra skissefase)